Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 3 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.promyczek-poznan.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
  2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
  3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola nr 3 w Poznaniu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lidia Lasota, e-mail: przedszkole-promyczek@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  61 847 52 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 3 „Promyczek” zlokalizowane jest w parterowym budynku przy ul. Dojazd 3, w Poznaniu. Wejście do budynku na parterze wymaga pokonania schodów, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się domofon. Kancelaria przedszkola, sale dydaktyczne, łazienki i kuchnia znajdują się na jednym poziomie. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym, ograniczenia dotyczą pomieszczeń kuchennych związanych z przygotowaniem posiłków oraz sal dydaktycznych w czasie spożywania posiłków przez dzieci. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

Strona internetowa została dostosowana do wymagań prawnych, istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki. Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek w prawym dolnym rogu ekranu) a w nim:
– możliwość powiększenia liter
– podświetlane linki
– kursor