Wsparcie

Logopedia

Cele rozwijane na zajęciach:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy swobodnej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Psycholog otacza opieką i wsparciem dzieci uczęszczające do przedszkola oraz wspiera zarówno nauczycieli jak i rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

Korzystanie z pomocy psychologicznej jest dobrowolne.

Formy pacy:

 • obserwacja dzieci w grupie podczas zajęć dydaktycznych jak i zabawy swobodnej – dostarcza informacji na temat funkcjonowania dziecka w obszarze społeczno-emocjonalnym, motywacji, koncentracji uwagi oraz stopnia samodzielności;
 • zajęcia indywidualne – prowadzone za zgodą rodziców według zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych i/lub obserwacji i diagnozy dziecka przeprowadzonej na terenie placówki;
 • zajęcia grupowe – mające na celu rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci, budowania poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności rozpoznawania, rozróżniania i nazywania emocji;
 • indywidualne konsultacje dla rodziców – omawianie efektów podjętych działań na terenie placówki, współpraca z rodzicem na rzecz dziecka, wspólne szukanie rozwiązań napotkanych trudności, wsparcie rodzica.

Cele rozwijane na zajęciach:

 • rozróżnianie, rozpoznawanie i nazywanie doświadczanych uczuć,
 • rozwijanie umiejętności regulacji własnych emocji,
 • nauka radzenia sobie z napięciem emocjonalnym,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie empatii i współpracy,
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej,
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB Z UKRAINY

“Trzy Klucze” – magazyn dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców poświęcony nauczaniu, wychowaniu, profilaktyce

WARSZTATY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW NASTOLATKÓW

Depresja – co muszę o niej wiedzieć jako rodzic?