Wsparcie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Psycholog otacza opieką i wsparciem dzieci uczęszczające do przedszkola oraz wspiera zarówno nauczycieli jak i rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

Korzystanie z pomocy psychologicznej jest dobrowolne.

Formy pacy:

 • obserwacja dzieci w grupie podczas zajęć dydaktycznych jak i zabawy swobodnej – dostarcza informacji na temat funkcjonowania dziecka w obszarze społeczno-emocjonalnym, motywacji, koncentracji uwagi oraz stopnia samodzielności;
 • zajęcia indywidualne – prowadzone za zgodą rodziców według zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych i/lub obserwacji i diagnozy dziecka przeprowadzonej na terenie placówki;
 • zajęcia grupowe – mające na celu rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci, budowania poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności rozpoznawania, rozróżniania i nazywania emocji;
 • indywidualne konsultacje dla rodziców – omawianie efektów podjętych działań na terenie placówki, współpraca z rodzicem na rzecz dziecka, wspólne szukanie rozwiązań napotkanych trudności, wsparcie rodzica.

Cele rozwijane na zajęciach:

 • rozróżnianie, rozpoznawanie i nazywanie doświadczanych uczuć,
 • rozwijanie umiejętności regulacji własnych emocji,
 • nauka radzenia sobie z napięciem emocjonalnym,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie empatii i współpracy,
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej,
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE DZIECI I RODZICÓW

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB Z UKRAINY